Privacy

1. Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo wszystkich informacji handlowych jest naszym priorytetem i zajmuje kluczowe miejsce we wszystkich naszych działaniach. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszego Sklepu internetowego.

2. Właścicielem sklepu internetowego, a jednocześnie administratorem danych jest Piotr Siatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą przy ul. Grażyny 7/8, 93-309 Łódź, Polska, wpisana do centralnego rejestru i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 7712702908, REGON: 381366651.

3. Dane osobowe gromadzone w naszym sklepie internetowym są przetwarzane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady UE (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

4. Nasza firma dokłada szczególnych starań, aby szanować prywatność klientów odwiedzających nasz sklep internetowy.

Dane osobiste

1. Zawsze możesz odwiedzić nasz sklep internetowy bez podawania danych osobowych. Jedyne zapisane dane zapewniają dostęp bez podawania danych osobowych (takich jak dostawca usług internetowych lub informacje o przeglądarce). Informacje te są przetwarzane anonimowo i są wykorzystywane wyłącznie do ulepszania naszej strony internetowej.

2. Zapisujemy Twoje dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) do różnych celów tylko wtedy, gdy prześlesz je nam dobrowolnie. Dane osobowe klientów są gromadzone w przypadku:

 1. rejestracja konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia tego konta i zarządzania nim. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. złożenie zamówienia w sklepie internetowym w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. za pomocą formularza kontaktowego w sklepie internetowym w celu wykonania umowy za pomocą poczty elektronicznej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. pozostawianie opinii o przedmiocie oferowanym w sklepie internetowym;
 5. zapisując się do naszego newslettera.

3. Rejestrując konto w Sklepie internetowym, Klient ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym terminie, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji Bezpieczeństwo danych.

4. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń niektóre dane osobowe przekazane przez Klienta mogą być przetwarzane w ramach korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym zakres poniesionej szkody. Podstawa prawna - uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe klientów są przechowywane:

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta są przetwarzane przez naszą firmę do czasu jej cofnięcia, a po odwołaniu zgody na czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które nasza firma może zgłosić i które mogą być podniesione przeciwko firmie. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, okres przedawnienia wynosi sześć lat, a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z działalnością - trzy lata.
 2. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez naszą firmę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, okres przedawnienia wynosi sześć lat, a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z działalnością - trzy lata.

Przekazywanie danych osobowych

1. Tylko upoważnieni pracownicy naszej firmy mają bezpośredni dostęp do danych osobowych gromadzonych przez nasz Sklep Internetowy. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od ustaleń umownych i okoliczności, podlegają instrukcjom naszej firmy co do celów i metod przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) lub niezależnie określają cele i metody ich przetwarzania (administratorzy).

 1. Podmioty przetwarzające: nasza firma korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe tylko zgodnie z instrukcjami naszej firmy. Należą do nich usługi hostingowe, usługi księgowe, systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym.
 2. Administratorzy: nasza firma korzysta z usług dostawców, którzy sami określają sposób wykorzystania danych osobowych klientów. Należą do nich usługi płatnicze, banki, firmy kurierskie i menadżer sprzedaży.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym dane osobowe przekazywane są, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu przetworzenia płatności:

 1. Metoda płatności PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg.
 2. Metody płatności Conatoxia Pay - Cinkciarz.pl Sp.z o.o, Wrocławska 17B, Zielona Góra, Poland.

3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym dane osobowe przekazywane są, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu przetworzenia przesyłki:

 1. Metody dostawy Poczta Polska / Economy / Standard / Global Expres - dane osobowe są przekazywane do Poczty Polskiej z siedzibą w Warszawie.
 2. Metody dostawy DPD / BRT / SEUR / PostNord - dane osobowe są przekazywane do DPD Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Sposób dostawy Fedex - dane osobowe są przekazywane do Fedex Express (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Metody dostawy InPost - dane osobowe są przekazywane do InPost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Polska.

4. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dane osobowe i szczegóły zamówienia są automatycznie przekazywane do systemu menedżera sprzedaży Baselinker. Jesteśmy zintegrowani z menedżerem sprzedaży Baselinker, aby sprawnie i szybko realizować zamówienia. Służy do przyjmowania i przetwarzania wszystkich zamówień, zarządzania stanami magazynowymi produktów wyświetlanych w sklepie internetowym oraz integracji bazy wysyłkowej. Przesyłanie danych do systemu Baselinker jest konieczne do przetworzenia zamówienia. System Baselinker zapewnia firma BaseLinker Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

5. Dane osobowe mogą być również przekazywane na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności do jednostek organizacyjnych prokuratury, policji, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zmiana lub usuwanie danych

1. Prawo do wycofania zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Klient ma prawo wycofać każdą zgodę, której udzielił naszej firmie.
 2. Cofnięcie zgody następuje od momentu jej wycofania.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez naszą firmę zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.
 4. Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem nasza firma może świadczyć wyłącznie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 1. Klient ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli nasza firma przetwarza jego dane w oparciu o uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyk dotyczących korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego oraz ułatwianie korzystania ze Sklepu internetowego, a także badanie satysfakcji.
 2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania wiadomości marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania do tych celów.
 3. Jeśli sprzeciw Klienta okaże się zasadny, a nasza firma nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, co do których Klient wyraził sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1. Klient ma prawo zażądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 2. Klient ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub dla których zostały przetworzone;
 • klient wycofał określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane na podstawie jego zgody;
 • klient sprzeciwił się wykorzystaniu jego danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega nasza firma ;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych (w związku ze sprzeciwem lub wycofaniem zgody) nasza firma może przechowywać niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzanie zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega nasza firma. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, adresu e-mail, które są przechowywane w celu rozpatrzenia reklamacji i roszczeń związanych z korzystaniem z usług naszej firmy lub dodatkowo adres zamieszkania / korespondencyjny, numer zamówienia, które są przechowywane w celu rozpatrywania reklamacji i roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. nasza firma nie będzie też wysyłała żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 2. Klient ma prawo zażądać ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje poprawność swoich danych osobowych - wówczas nasza firma ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawności danych, ale nie dłużej niż przez 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i zamiast usunąć dane, Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestają być niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub wykorzystane, ale są potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację - ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

Klient ma prawo uzyskać potwierdzenie od Administratora, czy przetwarza dane osobowe, a jeśli tak, Klient ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do jego danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię jego danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo zażądać od Administratora niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, klient ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które przekazał Administratorowi, a następnie przesłać je do innego wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Klient ma również prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio do takiego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku csv, który jest powszechnie stosowanym formatem do odczytu maszynowego, który umożliwia przesłanie otrzymanych danych innemu administratorowi danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, nasza firma spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeśli jednak (ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań) nasza firma nie będzie w stanie zrealizować żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużenie terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może składać Administratorowi skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych i realizacji jego praw.

10. Klient ma prawo zażądać od naszej firmy dostarczenia kopii standardowych klauzul umownych.

11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Ochrona danych

1. Twoje dane osobowe będą kodowane i przesyłane przez Internet za pomocą 128-bitowego szyfrowania RSA SSL nie tylko podczas rejestracji i w utworzonym profilu klienta, ale także w całym etapie skąłdania zamówienia. Zabezpieczamy nasz sklep internetowy i inne systemy działaniami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub proliferacją danych przez osoby nieupoważnione.

2. Nie wysyłamy przypomnień hasła. Jeśli osoba, która ma Konto klienta w naszym Sklepie internetowym w jakikolwiek sposób zgubiła lub zapomniała hasła, zezwalamy na wygenerowanie nowego hasła. Hasło klienta jest przechowywane w naszej bazie danych w postaci zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Aby wygenerować nowe hasło, wprowadź adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?” podanym na stronie logowania. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane tylko na adres e-mail podany podczas rejestracji.

3. Nigdy nie wysyłamy korespondencji z prośbą o podanie danych logowania lub hasła dostępu do Konta klienta. Informacje te nie są również udostępniane za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji, poczty elektronicznej ani telefonu.

Pliki Cookie

Używamy plików cookie, aby odwiedzanie naszego Sklepu internetowego było bardziej atrakcyjne, łatwiejsze i aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które pozostają na komputerze. Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki. Są to tak zwane sesyjne pliki cookie. Inne pliki cookie (długoterminowe pliki cookie) pozostają na Twoim komputerze przez długi czas i pozwalają nam Cię zidentyfikować podczas następnej wizyty w naszym Sklepie internetowym. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Możesz zmienić ustawienia bezpieczeństwa i zaakceptować lub odrzucić tymczasowe i zapisane pliki cookie. W przypadku dezaktywacji plików cookie niektóre funkcje w naszym sklepie internetowym nie będą dostępne, a niektóre strony mogą być wyświetlane niepoprawnie. Aby korzystać z koszyka zamówień, tymczasowe pliki cookie muszą być włączone! Nasz sklep internetowy zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych witryn, ich Politykę prywatności i Politykę dotyczącą plików cookie. Ich użycie odbywa się na własne ryzyko.

Dowiedz się więcej o naszej Polityce Plików Cookie

Google Analytics

1. Nasz sklep internetowy korzysta z Google Analytics (usługi Google do analityki internetowej) w celu ciągłego ulepszania naszej witryny. Ta usługa używa „ciasteczek”. Pozwalają analizować korzystanie z witryny. Informacje uzyskane z tych plików cookie (dotyczące korzystania z naszego sklepu, a także adresu IP użytkownika) są przesyłane na serwer Google znajdujący się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu zapewnienia anonimowości adresu IP. Skrócony adres IP jest wysyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest przechowywany. Google działa w imieniu naszej firmy w zakresie analizy korzystania z witryny, przygotowywania raportów na temat aktywności na stronie, a także świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

2. Ponadto korzystamy z raportów Google Analytics do analizy anonimowych informacji o danych demograficznych (takich jak wiek i płeć) i zainteresowaniach odwiedzających naszą stronę, a także analizujemy skuteczność reklam umieszczanych przez nas na innych stronach internetowych.

3. W razie potrzeby Google może przekazać te informacje stronom trzecim. Google nie połączy twojego adresu IP z innymi danymi. Korzystając z naszego Sklepu internetowego, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych używanych przez Google, jak opisano powyżej i do wyżej wymienionych celów. Możesz zapobiec instalacji plików cookie Google Analytics, zmieniając ustawienia przeglądarki. Oprócz dostosowania ustawień przeglądarki w sposób uniemożliwiający korzystanie z plików cookie, możesz pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki, która całkowicie uniemożliwia stosowanie plików cookie Google Analytics na wszystkich stronach internetowych. Wtyczka jest dostępna tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji o Google Analytics i ich polityce prywatności można znaleźć tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę ostatniej poprawki wymienionej poniżej.

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2023

Śledź nas na Facebooku